Zaštita okoliša

Pravilnikom o upravljanju električnih i elektronskih proizvoda (SN F BiH. 87 12.10.2012) uspostavljen je sistem odvojenog skupljanja električnih i elektronskih otpada radi njegove upotrebe i zbrinjavanja, zaštite okoliša i zdravlja ljudi primjenjuju se odredbe Zakona o upravljanju otpadom ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/03 i 72/09)

Prema navedenom Pravilniku iz Člana. 4, električni i elektronički (EE) otpad je:


električna i elektronska oprema (u daljnjem tekstu: oprema) su proizvodi čiji pravilan rad zavisi od električne struje ili elektromagnetnih polja, kao i proizvodi koji su namijenjeni proizvodnji, prenosu i mjerenju protoka i polja ukoliko se razvrstavaju u jedan od razreda ili podrazreda iz Priloga 1 ovog pravilnika, a upotrebljavaju se kod napona koji ne prelazi 1000 V za naizmjenični protok i 1500 V za jednosmjerni protok;


Prema članu 3. Zakona o upravljanju otpadom Član 3. 3. (SN. F BiH 87):

sakupljač električnog i elektronskog otpada je pravno lice koje sakuplja električni i elektronski otpad i ovlašten je od strane operatera sistema (u daljem tekstu: sakupljač); Sakupljači mogu biti komunalna preduzeća i ostali subjektni (npr. Centar za upravljanje otpadom) koji su ovlašteni od strane operatera sistema i posjeduju dozvolu za upravljanje otpadom;
.
Navedenim Pravilnikom te Europskom Direktivom 2002/96/EZ o električnom i elektroničkom otpadu (OEEO) određeno je da se EE otpad skuplja i odlaže odvojeno od ostalog otpada s namjerom da se reciklira. Oznaka za označavanje odvojenog skupljanja EE otpada sastoji se od prekriženog spremnika za skupljanje otpada s kotačima.
Za sigurnost pošiljke, vaša vaga je pakirana u pakete koji su izrađeni od materijala koji nisu štetni okolišu. Nakon uspješne instalacije vage, trebali biste pakiranje dati u postupak recikliranja. Pakirna ambalaža koja se više neće upotrebljavati mora biti zbrinuta od strane ovlaštenog koncesionara za zbrinjavanje otpada. Pakiranja su izrađena od materijala koji ne štete okolišu i mogu se upotrijebiti kao sekundarni materijal.
Oprema, uključujući dodatke, prazne baterije za jednokratnu upotrebu, baterije koje se mogu ponovno puniti, ne spadaju u kućni otpad; takvi dodaci/oprema proizvedeni su od potencijalno opasnog materijala te od materijala koji se mogu reciklirati i ponovno upotrijebiti. Za informacije o organiziranju recikliranja, uključujući i recikliranje stare vagajuće opreme, kontaktirajte Vašeg koncesionara za prikupljanje otpada, mjesno odlagalište otpada ili vama najbliži Sartorius centar.


Za Bosnu i Hercegovinu:

Sartorius Libra Elektronik d.o.o.
Servisni centar
Olipijska 30, 71000 Sarajevo
Tel.: +387 033 769 130
Fax: +387 033 769 130
E-mail: prodaja@sartorius.ba
www.sartorius.ba
Za odlaganje otpada u državama Europskog Ekonomskog Područja (EEA), molimo kontaktirajte lokalne Sartorius centre, urede ili distributere.